Geostrada

...najlepsze źródło geoinformacji!

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wiadomo?ci ze ?wiata GIS

OSGeo-Live 10

Email PDF

Wkrtce dost?pna b?dzie nowa wersja ?rodowiska GIS dost?pnego w formule wirtualnej maszyny OSGeo-Live. B?dzie to wersja nr 10. B?dzie bazowa?a na Ubuntu 16.04 Xenial Long Term Support (LTS).

Więcej…
 

Dok?adniejszy model terenu

Email PDF

Ameryka?ska agencja rz?dowaNational Geospatial-Intelligence, zamierza udost?pni? bez op?at dok?adniejszy ni? udost?pniany do tej pory model terenu dla kuli ziemskiej, tak zwany SRTM. W tej chwili udost?pniany jest model o dok?adno?ci 90m, natomiast w ci?gu roku ma zosta? udost?pniony model o dok?adno?ci 30m.

Więcej…
 

Nowo?ci i starocie w StreetView

Email PDF

StretView to bardzo przydatne narz?dzie umo?liwiaj?ce wirtualne podr?e. Dzi?ki zdj?ciom z poziomu ulicy, ze szczeg?ami danego miejsca mo?na zapozna? si? przed monitorem. Nale?y jednak pami?ta? ?e w zale?no?ci od daty kiedy by?y robione zdj?cia, mniej lub bardziej odpowiadaj? one rzeczywisto?ci.

Więcej…
 

Nowe wersje Geoserver'a i Openlayers

Email PDF

Kilka dni temu udost?pniona zosta?a nowa wersja bezp?atnego serwera danych przestrzennych Geoserver 2.7, a tak?e popularnej biblioteki do budowy aplikacji mapowych Openlayers 3.4.0

Więcej…
 

Lepsze zdj?cia satelitarne

Email PDF

Dotychczas zdj?cia satelitarne udost?pniane publicznie nie mog?y by? dok?adniejsze ni? 50cm, ze wzgl?du na ochron? prywatno?ci oraz ze wzgl?dw militarnych. Rz?d USA wyrazi? w?a?nie na wniosek DigitalGlobe zgod? na udost?pnianie zdj?? o wy?szej rozdzielczo?ci. Niew?tpliwie b?dzie to mia?o rwnie? swoje odzwierciedlenie w serwisach takich jak Google Maps czy Microsoft Bing.

Więcej…
 

GIS Day w Bytomiu

Email PDF

20 listopada br. Wydzia? Geodezji Urz?du Miejskiego w Bytomiu zorganizowa? po raz kolejny GIS Day, czyli Dzie? Systemw Informacji Geograficznej. ?wi?to to co roku staje si? platform? wymiany do?wiadcze? z zakresu integracji zasobw informacyjnych o charakterze przestrzennym. W tym roku konferencja odby?a si? pod honorowym patronatem: Ministra Administracji i Cyfryzacji, Cz?onka Zarz?du Wojewdztwa ?l?skiego, Wojewdzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Stowarzyszenia Geodetw Polskich, Zwi?zku Miast Polskich oraz firmy ESRI Polska. Konferencja zosta?a rwnie? obj?ta patronatem medialnym przez geoforum.pl portal internetowy magazynu GEODETA, portal geoinformacyjny gisplay.pl oraz geostrada.com.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Link sponsorowany:

Geostrada.pl

* * * * Us?ugi GIS * * * *Go?cie

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Ksi?garnia

Ksi??ka
Ksi??ka Ksi??ka


Co to jest GIS? - GIS czyli "Geographical Information System" to bardzo szerokie poj?cie, ktre na j?zyk polski mo?na przet?umaczy? jako "System Informacji Geograficznej". Pomimo tego, ?e jest to t?umaczenie najwierniejsze, nie zawsze odzwierciedla ono rzeczywist? funkcj? spe?nian? przez system. Wi?kszo?? definicji okre?la GIS jako system informatyczny, na ktry sk?adaj? si? r?ne metody post?powania z danymi przestrzennymi, do realizacji ktrych niezb?dny jest sprz?t i oprogramowanie, ale rwnie? ludzie potrafi?cy go obs?ugiwa?...